top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Maxi-Load Autórugó Kft Korlátolt Felelősségű Társaság
 

 

1. Alkalmazás

 

1.   A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre („Ügyfél”) alkalmazandó.

 

2.   A Maxi-Load Autórugó Kft Korlátolt Felelősségű Társaság („Maxi-Load Autórugó Kft”) minden szállítása a jelen ÁSZF, valamint az esetleges vonatkozó külön megállapodások hatálya alá tartozik. Amennyiben külön megállapodás az ÁSZF alkalmazását egészben vagy részben kizárja, vagy annak ellentmond, úgy a külön megállapodás rendelkezései az irányadók. A külön megállapodás kizárólag írásban érvényes.

 

3.   Az Ügyfél által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a Maxi-Load Autórugó Kft és az Ügyfél között létrejött szerződés részét, a megrendelésnek a Maxi-Load Autórugó Kft által történt elfogadása esetén sem. A felek azonban jogosultak írásban megállapodni abban, hogy az Ügyfél által alkalmazott általános szerződési feltételek a szerződés részét képezik.

 

4.   Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

 


2. Ajánlat és szerződéskötés

 

5.   A Maxi-Load Autórugó Kft ajánlati kötöttségét általános jelleggel kizárja. A Maxi-Load Autórugó Kft katalógusaiban, prospektusaiban, reklámjaiban vagy árlistáiban foglalt adat vagy tulajdonság kizárólag tájékoztató jelleggel bír és a Maxi-Load Autórugó Kft részére nem keletkeztet szerződéskötési, szállítási, szavatosságvállalási vagy egyéb kötelezettséget.

 

6.   A megrendelések elfogadása írásbeli visszaigazolással (számlával) vagy teljesítéssel történik, a Maxi-Load Autórugó Kft választása szerint. Az Ügyfél és az Maxi-Load Autórugó Kft közötti szerződés a visszaigazolás (számla) kiállításával jön létre. Amennyiben a Maxi-Load Autórugó Kft a megrendelésről számított 72 órán belül az Ügyfélnek nem küld visszaigazolást (számlát), úgy a szerződés nem jön létre és az Ügyfél jogosult a megrendelést a kétszeres megrendelés veszélye nélkül megismételni.


 

8.   Az Ügyfél a megrendelését 8 naptári napon belül jogosult visszavonni, köteles azonban az Maxi-Load Autórugó Kft felmerült kárát megtéríteni.

 

9.   A felek között létrejött szerződés kiegészítése, valamint az Maxi-Load Autórugó Kft alkalmazottai, illetve teljesítési segédei által adott szóbeli megállapodás, vállalás, illetve bármely áruval/szállítással/szolgáltatással kapcsolatban vállalt tulajdonság
kizárólag akkor képezi a szerződés részét, amennyiben azt az Maxi-Load Autórugó Kft írásban megerősítette.

 

 

4.     Árak és fizetési feltételek

 

10.  Eltérő megállapodás hiányában az árak Forintban értendők és tartalmazzák a csomagolás, díját. A szállítás díja külön kerül kiszámlázásra. Minden árhoz hozzá kell számítani a mindenkori törvényes általános forgalmi adót.

 

11.  Átutalásos fizetés esetén a Maxi-Load Autórugó Kft által kibocsátott a számlán feltüntetett fizetési határidő napján esedékesek. Fizetési határidő napjáig az ügyfél köteles a számla végösszegét megfizetni. A kifizetés a Maxi-Load Autórugó Kft által történő kézhezvételkor vagy a Maxi-Load Autórugó Kft bankszámláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek. Helyszíni készpénzes vagy utánvétellel történő fizetés esetén a fizetés az áru átadásával egyidejűleg esedékes.

 

12.  A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző jegybanki alapkamat 5%-al növelt összege és attól az időponttól esedékes, amikor az Ügyfél késedelembe esik. A késedelmi kamaton felül az Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a késedelemből eredő kárát és egyéb, a késedelemmel kapcsolatos igényeit (pl. fizetési felszólítás költségei, jogi képviselő költségei) érvényesíteni.

 

13.  Amennyiben az Ügyfél a fizetési feltételeket alapos indok nélkül megszegi, illetve bármely fizetéssel 15 napon túli késedelembe esik, valamint amennyiben olyan körülmény merül fel, amely alapos vizsgálat után az Ügyfél fizetőképessége, hitelképessége vagy megbízhatósága tekintetében jogos kétséget kelt (különösen, de nem kizárólag, amennyiben az Ügyfél fizetéseit beszünteti, vagyona tartozásait nem fedezi, ellene csőd- felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul), úgy az Maxi-Load Autórugó Kft jogosult választása szerint az Ügyfél teljes tartozását lejárttá tenni és azonnali teljesítést követelni, vagy az Maxi-Load Autórugó Kft által megfelelőnek ítélt előleget vagy biztosítékot követelni. Amennyiben az Ügyfél az előleg vagy a biztosíték adását megtagadja, a Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni. Az Maxi-Load Autórugó Kft jogosult továbbá a folyamatban lévő megrendelésekkel kapcsolatos minden további munkát belátása szerinti időpontig leállítani. A fenti rendelkezések az Maxi-Load Autórugó Kft egyéb igényérvényesítési jogait nem érintik.

 

14.  Az Ügyfél kizárólag abban az esetben jogosult kifizetést visszatartani vagy beszámítással élni, amennyiben a követelése jogerős bírósági vagy hatósági határozaton alapul, egyébként nem vitatott vagy elismert, valamint ugyanabból a szerződéses jogviszonyból ered, mint az Ügyfél követelése.

 


5. Teljesítési határidő, késedelem, részszállítás

 

15.  A teljesítési határidőket, amennyiben vannak, az egyes szerződések tartalmazzák. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz teljesítési határidőt, úgy a teljesítési határidő 30 nap.

 

16.  Az Maxi-Load Autórugó Kft köteles minden, az adott helyzetben általában elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a szerződésben kikötött megrendeléseket az ott meghatározott határidőben teljesíteni tudja. A szerződésben kikötött határidők kizárólag akkor bírnak kötelező erővel, amennyiben a felek így rendelkeztek, vagy a szerződéskötés körülményeiből az következik, hogy a szerződést a megadott határidőben és nem máskor kell teljesíteni (kötelező határidő).

 

17.  A teljesítési határidő azon a napon kezdődik, amelyen a szerződés létrejön, a fenti 6. pont szerint. Amennyiben az Maxi-Load Autórugó Kft egy kötelező határidőnek nem minősülő határidőt mulaszt, úgy a Maxi-Load Autórugó Kft csak az Ügyfél által tűzött, legalább 15 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően esik késedelembe.

 

18.  Az Maxi-Load Autórugó Kft kizárólag abban az esetben köteles betartani a teljesítési határidőt, amennyiben az Ügyfél ésszerű időn belül az Maxi-Load Autórugó Kft rendelkezésére bocsát minden, a teljesítéshez szükséges adatot, nyilatkozatot, tanúsítványt és engedélyt, valamint együttműködési kötelezettségének egyébként is minden tekintetben eleget tesz. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Maxi-Load Autórugó Kft részére megállapított teljesítési határidő megfelelően módosul, kivéve, amennyiben a fenti kötelezettségszegés az Maxi-Load Autórugó Kftnek felróható.

 

19.  Amennyiben vis major, munkabeszüntetés, sztrájk, üzemszünet, vagy más, a Maxi-Load Autórugó Kft érdekkörén kívül álló ok miatt a Maxi-Load Autórugó Kft nem képes a teljesítési határidő betartására, úgy a Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan, az akadály megszűnéséig meghosszabbítani, vagy a szerződés azon részeitől elállni, amelyeket még nem teljesített. Erről, valamint az akadály megszűnéséről a Maxi-Load Autórugó Kft köteles az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni. A fenti esetekben az Ügyfél nem jogosult az Maxi-Load Autórugó Kft-kel szemben kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni.

 

20.  A Maxi-Load Autórugó Kft jogosult részletekben teljesíteni, kivéve, ha a felek ezt a szerződésben kifejezetten kizárták, vagy a szerződéskötés körülményeiből az következik, hogy a részletekben való teljesítés az Ügyfél jogos érdekeit sértené.

 


6. Kárveszély átszállása

 

21. A kárveszély abban az időpontban száll át az Ügyfélre, amikor az áru a szállítónak átadásra kerül. Amennyiben azonban az Maxi-Load Autórugó Kft a szállítással az Ügyfélnek felróható ok miatt késedelembe estik, úgy a kárveszély átszállásának időpontja az a nap, amikor a Maxi-Load Autórugó Kft az árut szállításra előkészítette és erről az Ügyfelet értesítette.


7. Szállítás és csomagolás

 

22. A szállítás költségeit minden esetben az Ügyfél köteles viselni, kivéve ha az Maxi-Load Autórugó Kft azt az Ügyféltől írásban átvállalta.

 

23. Amennyiben a szállítást nem az Ügyfél végzi, úgy a szállítás módját a Maxi-Load Autórugó Kft jogosult megválasztani, kivéve, ha a felek a szerződésben kifejezetten eltérően nem állapodtak meg. Amennyiben a szállítás módját a Maxi-Load Autórugó Kft jogosult megválasztani, úgy a Maxi-Load Autórugó Kft nem köteles a legolcsóbb szállítási módot választani.

 

24. Az áru szállítása csomagolásban a mérettől és súlytól függően (zsugorfólia, paletta, doboz) történik, melynek költségét az Maxi-Load Autórugó Kft viseli.

 

 
8. A tulajdonjog fenntartása

 

25. A Maxi-Load Autórugó Kft az általa leszállított áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, ameddig az Ügyfél a szerződésből eredő minden követelését ki nem elégítette (fenntartott áru).

 

26. Az Ügyfél köteles a fenntartott árut az adott helyzetben elvárható legmagasabb fokú gondossággal kezelni, különösen köteles azt saját költségére az áru újkorában képviselt értékének megfelelő összegig elveszés, károsodás, megsemmisülés (pl. víz, tűz, lopás) ellen biztosítani. A fentiek szerint biztosított áruval kapcsolatos biztosítási szerződésből eredő igényét az Ügyfél ezen ÁSZF elfogadásával az Maxi-Load Autórugó Kft-re engedményezi, a Maxi-Load Autórugó Kft pedig az engedményezést elfogadja. Az Ügyfél továbbá nem jogosult a fenntartott árut elzálogosítani, vagy egyébként megterhelni.

 

27. Az Ügyfél a fenntartott árut kizárólag a Maxi-Load Autórugó Kft kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult továbbértékesíteni vagy egyébként felhasználni. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az áru továbbértékesítéséből vagy felhasználásából származó követelését a továbbértékesítést vagy felhasználást megelőzően a Maxi-Load Autórugó Kft részére engedményezni, valamint bemutatni és átadni a kötelezett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az engedményezést tudomásul vette. Amennyiben a Maxi-Load Autórugó Kft az engedményezést elfogadja, úgy az a továbbértékesítéshez, illetve felhasználáshoz való hozzájárulásnak minősül.

 

28. Az Ügyfél nem jogosult a fenntartott árut saját raktárkészletével oly módon összekeverni, hogy a Maxi-Load Autórugó Kft fenntartott árura vonatkozó tulajdonjoga megszűnjön.

 

29. Amennyiben az Ügyfél fizetési késedelme meghaladja a 30 napot, vagy egyéb szerződésszegés esetén, a Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a szerződés felmondása nélkül is követelni bármely vagy az összes fenntartott áru visszaadását, amely esetben az Ügyfél köteles a visszakövetelt árut haladéktalanul átadni. A Maxi-Load Autórugó Kft jogosult az Ügyféltől bármikor felvilágosítást kérni a fenntartott áruk mennyiségéről és hollétéről. A Maxi-Load Autórugó Kft jogosult továbbá nyitvatartási időben bármikor belépni az Ügyfél üzlethelységeinek területére annak érdekében, hogy a fenntartott árut megtekintse, illetve elszállítsa vagy elszállíttassa. Az elszállítás vagy elszállíttatás költségei az Ügyfelet terhelik.

 

30. Amennyiben az Ügyfél ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, úgy az Ügyfél köteles erről az Maxi-Load Autórugó Kftet haladéktalanul értesíteni, és együttműködni annak érdekében, hogy az Ügyfél ellen indított eljárás során a Maxi-Load Autórugó Kft fenntartott árura vonatkozó tulajdonjoga igazolásra, illetve az eljárás alól kivonásra kerüljön.

 


9. Szavatosság 

 

31.  Új alkatrészek esetén az Ügyfél a teljesítéstől számított 6 hónapos elévülési határidőn belül érvényesítheti szavatossági jogait. Használt alkatrészekre a Maxi-Load Autórugó Kft szavatosságot nem vállal. A határidő elteltét követően a szavatossági jogok ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként sem érvényesíthetők.

 

32. A Maxi-Load Autórugó Kft kizárólag abban az esetben köteles az Ügyfél szavatossági igényeit teljesíteni, amennyiben a hiba gyártási vagy anyaghibára vezethető vissza. A Maxi-Load Autórugó Kft különösen nem köteles teljesíteni az Ügyfél szavatossági igényeit, amennyiben a hiba oka a nem rendeltetésszerű, helytelen használat, az Ügyfél vagy harmadik személy által történt hibás összeszerelés vagy beszerelés, a természetes elhasználódás és kopás, a helytelen karbantartás, üzembe helyezés vagy működtetés, a használati útmutató be nem tartása, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások, amennyiben ez az NFZ Federwerknek nem felróható.

 

33. A Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a hibás áru kijavítása vagy kicserélése előtt szakvéleményt kérni az általa választott szakértőtől. Amennyiben a szakértő azt állapítja meg, hogy a hiba nem gyártási vagy anyaghibára vezethető vissza, úgy a Maxi-Load Autórugó Kft nem köteles a kijavítást vagy kicserélést teljesíteni és a szakértő eljárásával kapcsolatban felmerült költségek az Ügyfelet terhelik. Amennyiben az Ügyfél a Maxi-Load Autórugó Kft által választott szakértő véleményét vitatja, úgy jogosult saját költségére más szakértői véleményt beszerezni, amelyet a Maxi-Load Autórugó Kft köteles megvizsgálni és döntését a kétszakvélemény figyelembevételével meghozni.

 

34. Az Ügyfél köteles a hiba kijavításával az Maxi-Load Autórugó Kft-et vagy az általa megjelölt személyt megbízni. Amennyiben a hibát az Ügyfél vagy harmadik személy kezeli, úgy az Ügyfél szavatossági igényei megszűnnek és az ilyen hibaelhárításból eredő költségek az Ügyfelet terhelik.

 

35. A Maxi-Load Autórugó Kft választása szerint köteles a hibás árut kijavítani vagy kicserélni. Kicserélés esetén az Ügyfél köteles a hibás árut a Maxi-Load Autórugó Kft részére visszaadni. A Maxi-Load Autórugó Kft az így visszaadott hibás árun tulajdonjogot szerez anélkül, hogy a kicserélésen kívül más ellenérték szolgáltatására köteles lenne. A kijavítás vagy a kicserélés a hiba jellegétől, illetve a kicseréléssel érintett áru rendelkezésre állásától függően ésszerű időn belül történik. A kijavítás vagy kicserélés várható idejéről a Maxi-Load Autórugó Kft köteles az Ügyfelet kérésére tájékoztatni.

 

36. Amennyiben a Maxi-Load Autórugó Kft a hibát nem képes kijavítani és kicserélésre sincs lehetőség, úgy köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Ez esetben az Ügyfél a hibát saját maga is kijavíthatja vagy harmadik személlyel kijavíttathatja, illetve az árut harmadik személytől beszerezheti. A Maxi-Load Autórugó Kft köteles az Ügyfél ebből eredő ésszerű költségeit megtéríteni, amely azonban legfeljebb a hibás árunak a értékesítés időpontjában a Maxi-Load Autórugó Kft által meghatározott áráig terjedhet. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés ilyen módon sem lehetséges, úgy az Ügyfél jogosult választása szerint a szerződéstől elállni vagy árleszállítást követelni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. Ugyanez az irányadó abban az esetben is, amennyiben a Maxi-Load Autórugó Kft a hibás árut az általa előzetesen közölt határidőben nem javítja, illetve cseréli ki, és azt az Ügyfél által tűzött, legalább 15 napos póthatáridőn belül sem teljesíti.

 


10. Elállás

 

37. Az Ügyfél jogosult a szerződéstől bármikor elállni, köteles azonban az Maxi-Load Autórugó Kft összes ebből eredő kárát megtéríteni.

 

38. Az Ügyfél kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az Maxi-Load Autórugó Kft a kárveszély átszállása előtt a teljes teljesítésre véglegesen képtelennek bizonyul, illetve ha a megrendelés egy részének leszállítása lehetetlenné válik, és a részleges szállítás az Ügyfél jogos érdekeit sértené. Amennyiben az Ügyfél jogos érdekeinek sérelmét nem képes igazolni, úgy a részleges szállítást is köteles elfogadni és a leszállított áru vételárát kiegyenlíteni.

 

39. Az Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a szerződéstől elállni, ha az Ügyfél által megrendelt áru nem áll rendelkezésre. Ez esetben az Maxi-Load Autórugó Kft köteles a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni arról, hogy a megrendelt áru nem áll rendelkezésre, valamint az Ügyféltől már esetleg kapott összeget ezen határidőn belül visszafizetni.

 

40. Az Maxi-Load Autórugó Kft jogosult továbbá a szerződéstől elállni a jelen ÁSZF 18. pontjában foglalt esetben.

 

41. Az Maxi-Load Autórugó Kft jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, illetve a szerződésben foglalt fizetési feltételeket alapos indok nélkül megszegi, illetve bármely fizetéssel 8 napon túli késedelembe esik, valamint amennyiben olyan körülmény merül fel, amely alapos vizsgálat után az Ügyfél fizetőképessége, hitelképessége vagy megbízhatósága tekintetében jogos kétséget kelt (különösen, de nem kizárólag, amennyiben az Ügyfél fizetéseit beszünteti, vagyona tartozásait nem fedezi, ellene csőd-vagy felszámolási eljárás indul), és az Ügyfél a Maxi-Load Autórugó Kft által megfelelőnek ítélt előleg vagy a biztosíték adását megtagadja. Ez esetben az Ügyfél köteles kárátalányként a szerződéses érték 20%-ának megfelelő összeget megfizetni, azzal, hogy ez nem érinti az Maxi-Load Autórugó Kft egyéb igényérvényesítési jogait.

 


11. Kártérítés

 

42. Az Maxi-Load Autórugó Kft a szerződésből eredő károkért kizárólag az alábbi esetekben vállal felelősséget:

(i) szándékosság vagy súlyos gondatlanság;

(ii) jelentős szerződéses kötelezettség felróható megszegése;

(iii) életben, testi épségben vagy egészségben okozott károk;

(iv) szavatossági vagy jótállási kötelezettségek keretein belül;

(v) amennyiben azt jogszabály kötelezően előírja.

 

43. Az Maxi-Load Autórugó Kft a következménykárok tekintetében kizárja a felelősségét. Az Maxi-Load Autórugó Kft felelőssége kizárólag az érintett szerződés tárgyát képező áru értékéig áll fenn.

 

44. Az Maxi-Load Autórugó Kft és az Ügyfél között létrejött szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás, illetve a szerződésben meghatározott egyéb előnyök a jelen rendelkezésben foglalt felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek megállapításra.

 

45. Amennyiben az Ügyfél az árut gazdasági vagy szakmai tevékenysége keretein belül olyan személy részére értékesíti, amely személy a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősül, és ennek kapcsán köteles az árut annak hibája miatt visszavenni vagy árleszállítást alkalmazni, úgy az Ügyfél jogosult az ebből eredő követeléseit a Maxi-Load Autórugó Kft-kel szemben az általános törvényi határidőn belül érvényesíteni.

 


12. Elévülés

 

46. Az Ügyfél minden követelése, annak jogalapjától függetlenül, 12 hónap alatt évül el, kivéve a jelen ÁSZF 43. (i)-(iii) és (v) pontjait, amelyekre a törvényi határidők vonatkoznak.


13. Szerzői jogok

 

47. Az Maxi-Load Autórugó Kft minden minta, rajz, valamint hasonló fizikai és nem fizikai megjelenésű információ tulajdonjogát és szerzői jogát fenntartja, akkor is, ha azt elektronikus formában bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfél semmilyen módon nem jogosult az ilyen információt harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

 

48. Amennyiben harmadik személy az Maxi-Load Autórugó Kft által szállított, szerződés szerint használt áru vonatkozásában az Ügyféllel szemben szerzői jogok megsértése miatt fellép, úgy a Maxi-Load Autórugó Kft választása szerint jogosult

(i) az árura saját költségére használati jogot szerezni;

(ii) az árut úgy módosítani, hogy az szerzői jogot ne sértsen;

(iii) az árut olyan árura kicserélni, amely szerzői jogot nem sért.

 

49. A fenti kötelezettségek az Maxi-Load Autórugó Kftet csak abban az esetben terhelik, amennyiben az Ügyfél a harmadik személy követeléséről az Maxi-Load Autórugó Kftet haladéktalanul írásban értesíti, a jogsértést nem ismeri el, és fenntart az egyezségkötésre és a harmadik személlyel szembeni igények érvényesítésére vonatkozó minden jogot. Amennyiben az Ügyfél az áru használatát kárenyhítési okok miatt felfüggeszti, úgy köteles a harmadik személy figyelmét felhívni arra, hogy a használat felfüggesztése nem minősül a jogsértés elismerésének.

 


15. Egyéb

 

50.  A jelen ÁSZF-re, valamint a felek által létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos rendelkezések (CISG, UN kereskedelmi joga) kizárt.

 

51.  A jelen ÁSZF-ből vagy a szerződésből eredő, illetve azzal kapcsolatos jogvitára értékhatártól függően a az illetékes magyar rendes bíróság illetékes.

 

52.  A jelen ÁSZF-ben bekövetkezett minden változásról a Maxi-Load Autórugó Kft köteles azon Ügyfelet írásban tájékoztatni, amely Ügyfél részére az előző általános szerződési feltételek megküldésre kerültek. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Maxi-Load Autórugó Kft köteles minden telephelyén jól látható módon kifüggeszteni.

 

53.  A jelen ÁSZF-ből, illetve a szerződésből eredő jogainak engedményezésére az Ügyfél kizárólag az Maxi-Load Autórugó Kft kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

 

54.  Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a szerződés valamely jelenlegi vagy jövőbeni rendelkezése egészben vagy részben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az az ÁSZF, illetve a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés jogi és gazdasági rendeltetésének megfelel. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 239.§ (1) bekezdése (részleges érvénytelenség) kifejezetten nem alkalmazható.

 

55.  A Maxi-Load Autórugó Kft kijelenti, hogy az Ügyfél személyes adatait a jelen szerződéses viszony kapcsán kezeli. A Maxi-Load Autórugó Kft a fenti adatokat kizárólag kapcsolt vállalkozása részére jogosult továbbítani, illetve abban az esetben, amennyiben erre törvény kötelezi. Az Ügyfél kijelenti, tudomással bír arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, valamint arról, hogy jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, továbbá hozzájárulását írásban bármikor díjmentesen visszavonni. Amennyiben az Ügyfél aaz Maxi-Load Autórugó Kftnek a kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

56.  Az Ügyfél köteles a Maxi-Load Autórugó Kft üzleti titkait, ideértve, de nem kizárólag minden know-how-t, üzemi titkot és az Maxi-Load Autórugó Kft által alkalmazott árakat, szigorúan bizalmasan kezelni, azokat nem jogosult harmadik személyek tudomására vagy egyébként nyilvánosságra hozni. Az Ügyfél köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az Maxi-Load Autórugó Kft üzleti titkait a jogosulatlan hozzáféréstől megóvja. Ezen intézkedéseknek legalább olyan mértékűeknek kell lenniük, mint ahogyan az Ügyfél a saját üzleti titkainak megóvását biztosítja. Az Maxi-Load Autórugó Kft vállalja, hogy az Ügyfél által bizalmasnak minősített információt kizárólag az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulásával tesz harmadik személyek részére hozzáférhetővé. A fenti kötelezettségek a feleket a közöttük fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően is terheli.

 

57.  Amennyiben az Ügyfél kérésére az Maxi-Load Autórugó Kft hibátlan árut vesz vissza (különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha az Ügyfél az általa megrendelni kívánt árut tévesen választotta ki), úgy az kizárólag az Maxi-Load Autórugó Kft saját belátása szerint, méltányosságból történik és az a Maxi-Load Autórugó Kft részére nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget az Ügyféllel szemben. Az Maxi-Load Autórugó Kft kizárólag akkor veszi vissza a hibátlan árut, ha annak csomagolása hiánytalan és a cikkszámmatrica rendelkezésre áll. Az áru visszavétele esetén a Maxi-Load Autórugó Kft kizárólag akkor téríti vissza az Ügyfél által kifizetett vételárat, ha a visszavételre a megrendelés teljesítésétől számított 15 napon belül kerül sor. Amennyiben a visszavételre később kerül sor, úgy a Maxi-Load Autórugó Kft belátása szerint jogosult a visszatérítendő vételárat csökkenteni.

 

A jelen ÁSZF és módosítása megtalálható az Maxi-Load Autórugó Kft székhelyén.

bottom of page